Järjestyssäännöt

Yleistä tietoa järjestyssäännöistä

Taloyhtiöllä on tavallisten vuokra-asuntojen käytössä kahdenlaisia järjestyssääntöjä. Toiset on tarkoitettu lähinnä rivitaloasuntoja varten ja toiset kerros- ja luhtitaloasuntoja varten. Järjestyssääntöihin kannattaa tutustua huolella, jotta kaikkien asumisviihtyisyys turvattaisiin.

Järjestyssäännöistä useimmin esille tulevat asiat ovat häiriön tuottaminen, autolla ajo ja pysäköinti piha-alueelle ja kotieläimet.

Asumisen tulee aina tapahtua niin, ettei siitä ole haittaa talon muille asukkaille. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota käyttäytymiseen klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana.

Järjestyssääntöjen mukaan autot on pidettävä niille varatulla pysäköintipaikalla. Huoltoajo pihalle on sallittu raskaiden tavaroiden hakemista ja vientiä varten (esim. muuttojen yhteydessä). Huoltoajoa suoritettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta mm. pihalla leikkivien lasten vuoksi. Auton pysäköinti piha-alueelle on ehdottomasti kielletty. Koko maata koskeva järjestyslaki on astunut voimaan 1.10.2003. Samaan aikaan on tehty tieliikennelakiin muutos, jonka mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistönomistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Edellä mainittuun järjestyslakiin sisältyy myös koiria ja kissoja koskevat määräykset. Järjestyslakiin sisältyvien säännösten rikkomisesta seuraa yleisimmin rikesakko tai sakko.

Rivitalojen järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaat vastaavat siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

HUONEISTOT
Asumisen tulee tapahtua niin, ettei siitä minään vuorokaudenaikana aiheudu häiriötä naapureille. Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Rakenteiden rikkomiset, sotkemiset yms. aiheuttavat korvausvelvollisuuden tekijöille.

YHTEISET TILAT
Yhteisten tilojen, kuten pesutupien, saunojen ja ulkoiluvälinevarastojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja annettuja erillisohjeita niiden käytöstä. Yhteisissä varastotiloissa saa säilyttää vain käytössä olevaa välineistöä.

ULKOALUEET
Huoneiston haltija huolehtii oman asuntonsa osalta sisääntuloväylän puhtaanapidosta ja talvikunnossapidosta. Asuntoon olennaisesti kuuluvan vuokralaisen hallinnassa olevan piha-alueen nurmikonleikkuu ja ja istutusten hoito kuuluu asukkaalle. Omien kukkaistutusten laittaminen niille on luvallista. Lintujen ruokintapaikkojen laittaminen kiinteistön alueelle on kielletty.

JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatulle pysäköintialueelle. Tämän järjestyssäännön rikkomisesta voi aiheutua pysäköintivirhemaksulain mukainen seuraamus. Huoltoajo piha-alueelle on sallittu raskaiden esineiden vientiä ja hakua varten esim. muuttojen yhteydessä. Nurmikkoalueille ajaminen on ehdottomasti kielletty.

LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. “Koirien ja kissojen pitäminen kytkettyinä omalla takapihalla on sallittua. Aitauksiin tulee olla aina isännöitsijältä lupa. Luvan aitauksenpitoon saa omalle takapihalle. Kotieläinten jätökset tulee siivota mahdollisimman nopeasti pois (vähintään kerran viikossa) ja alue tulee pitää siistinä. Kotieläimen omistaja huolehtii, ettei eläimestä ole haittaa muille asukkaille.

MUUTTOILMOITUS
Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

YLEISMÄÄRÄYS
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Luhti- ja kerrostalojen järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaat vastaavat siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

YHTEISET TILAT
Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 22.00 – 07.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhtei-sissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilyttämisessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain taloyhtiön luvalla. Kiinteistöissä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatulle pysäköintialueelle. Tämän järjestyssäännön rikkomisesta voi aiheutua pysäköintivirhemaksulain mukainen seuraamus.

HUONEISTOT
Asumisen tulee tapahtua niin, ettei siitä minään vuorokaudenaikana aiheudu häiriötä naapureille. Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edus-tajalle. Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytävään. Luhtikäytävätaloissa asukas huolehtii oman asuntonsa edessä olevan käytävän puhtaanapidosta ja lumen poistosta. Lintujen ruokintapaikkojen laittaminen kiinteistön alueelle on kielletty.

MUUTTOILMOITUS
Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

TOMUTTAMINEN
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Pito- ja liinavaatteiden tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.